Aikuisten digitaalisten taitojen vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on tuottaa erilaiset oppijat huomioiden innostavia oppimisen tapoja ja opetusmenetelmiä hybrididigitaitoijen nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Sykliksi mallinnettu perusprosessi muodostuu kahdesta tutoriaalista ja niiden väliin sijoiuttuvasta tiedonhankinnan vaiheesta; Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja Ohjaava opettajuus Kankaanpään opiston pedagogisina linjauksina: Ohjaava opettajuus, henkilökohtainen ohjaus ja opintojen henkilökohtaistaminen. Sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen kuuluu oppimisen yhteiölisyys sekä tiedon rakentuminen jakamalla ja työstämällä sitä muiden kanssa.Koulutuksella vahvistetaan aikuisten perustaitoja: seniorit, maahanmuuttajat, työttömät ja työttömyysuhan alla olevat. Edellä mainituissa ryhmissä korostuu erityisesti työelämän ulkopuolella olleet naiset. Oppilaitosten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä opistojen toimintaperiaatteisiin.

Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2020
Hankkeen yhteistyökumppanit: Eurajoen kristillinen opisto
Yhteyshenkilö: Timo Hirvinen, timo.hirvinen@kopisto.fi, 044 7729 223

Jaa kavereillesi!
Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Kohti Työtä 2.0

Kohti työtä 2.0 -hanke luo opiskelijoille tutkinto- tai tehtäväkohtaista lähestymistapaa kokonaisvaltaisemman kuvan työelämän mahdollisuuksista. Hankkeessa kokeillaan uudenlaisia työkaluja ja elementtejä työelämäyhteistyöhön ja rakennetaan kokonaisuus, jota voi toteuttaa myös osittain ja integroimalla opintoihin sen eri vaiheissa.

Hankkeen perustana on oppilaitosten ja työelämän verkostomainen toimintatapa, jonka kautta tavoitellaan opiskelijan verkostoimista työelämään heti opintojen alkuvaiheesta alkaen. Hankkeessa hyödynnetään myös opiskelijoiden omia tuotoksia työelämäyhteistyötä opinnollistamalla. Opinnollistaminen tarkoittaa aineistojen, sisältöjen sekä toiminnallisten tapahtumien toteuttamista opiskelijalähtöisesti. Näin saadaan opiskelija-asiakasnäkökulma esiin ja tuotoksista tulee ammatillisesti ja toiminnallisesti orientoituneiden opiskelijoiden osaamistason mukaisia.
Kokeilut käynnistyvät valituilla pilottialoilla, ne kuvataan, kootaan ja arvioidaan.

Hanke sisältää seuraavat kokonaisuudet:
1. Uusien elementtien/ funktion kehittäminen työelämäyhteistyöhön
2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien kuvaaminen ja markkinointi, työnhaku
3. Työelämäyhteistyön uudet mallit

Toteutusaika: 1.8.2017 – 31.12.2019
Hanketta koordinoi: Länsirannikon Koulutus Oy, Winnova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

 

Jaa kavereillesi!

Hyvin tekemistä länteen 2019

Hankkeen tavoitteena on:
– laadunhallintajärjestelmän päivittäminen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaiseksi
– varmistaa, että henkilöstö ja opiskelijat hallitsevat uudet toimintatavat ja tiedostavat niihin liittyvät hyödyt ja mahdollisuudet
– kehittää työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa ja dokumentointia niin, että toimintatavat ja dokumentointi ovat työelämän ja opiskelijoiden kannalta selkeät ja tehokkaat
– kehittää työpaikalla järjestettävää koulutusta mm. palautetietoa hyödyntämällä
– lisätä työpaikalla tapahtuvien näyttöjen osuutta erityisesti niillä aloilla, joissa näyttöjä on tehty enemmän oppilaitoksissa
– kehittää käytäntöjä niin, että palautteen antaminen on sujuvaa ja mahdollisimman moni opiskelija motivoituu vastaamaan palautekyselyihin

Hanketta koordinoi: Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Kaustisen Evankelinen Opisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti, Turun konservatorio, Turun kristillinen opisto
Yhteyshenkilö: Kaarina Ketola, kaarina.ketola@kopisto.fi, 044 7729 229

Jaa kavereillesi!

JYMY -Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä

Hankkeen tavoitteena on
1. Selkiyttää ja systematisoida esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa
2. Vahvistaa keskijohdon ja lähiesimiesten roolia arjen pedagogisessa johtamisessa
3. Kehittää kokeilukulttuuria ja innovaatioiden johtamista

Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019
Hanketta koordinoi: Kotkan-Haminen seudun koulutuskuntayhtymä
Hankkeen yhteistyökumppanit: Etelä-Savon Koulutus Oy, Hyria Koulutus Oy,  Jyväskylän koultuuskuntayhtymä, Kankaanpään opisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kouvolan seudun ammattiopisto, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Porvoon International College, Saimaan ammattiopisto Sampo, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto
Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 044-7729249

 

Jaa kavereillesi!