Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Kohti Työtä 2.0

Kohti työtä 2.0 -hanke luo opiskelijoille tutkinto- tai tehtäväkohtaista lähestymistapaa kokonaisvaltaisemman kuvan työelämän mahdollisuuksista. Hankkeessa kokeillaan uudenlaisia työkaluja ja elementtejä työelämäyhteistyöhön ja rakennetaan kokonaisuus, jota voi toteuttaa myös osittain ja integroimalla opintoihin sen eri vaiheissa.

Hankkeen perustana on oppilaitosten ja työelämän verkostomainen toimintatapa, jonka kautta tavoitellaan opiskelijan verkostoimista työelämään heti opintojen alkuvaiheesta alkaen. Hankkeessa hyödynnetään myös opiskelijoiden omia tuotoksia työelämäyhteistyötä opinnollistamalla. Opinnollistaminen tarkoittaa aineistojen, sisältöjen sekä toiminnallisten tapahtumien toteuttamista opiskelijalähtöisesti. Näin saadaan opiskelija-asiakasnäkökulma esiin ja tuotoksista tulee ammatillisesti ja toiminnallisesti orientoituneiden opiskelijoiden osaamistason mukaisia.
Kokeilut käynnistyvät valituilla pilottialoilla, ne kuvataan, kootaan ja arvioidaan.

Hanke sisältää seuraavat kokonaisuudet:
1. Uusien elementtien/ funktion kehittäminen työelämäyhteistyöhön
2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien kuvaaminen ja markkinointi, työnhaku
3. Työelämäyhteistyön uudet mallit

Toteutusaika: 1.8.2017 – 31.12.2019
Hanketta koordinoi: Länsirannikon Koulutus Oy, Winnova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

 

Jaa kavereillesi!
Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Työhyvinvoinnin Tekijät

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kolme uutta ratkaisua yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ensimmäinen uusi ratkaisu on mobiilikäyttöön suunniteltu, verkossa oleva työhyvinvointianalyysi, johon vastaamalla henkilö saa itseään ja yritystään koskien nykytilan analyysin sekä kehittämiskohteet kaikista työhyvinvointiin liittyvistä osa-alueista. Analyysin tulosten perusteella yritystä pystytään tukemaan erilaisten palvelujen avulla. Analysointi auttaa asettamaan tavoitteet ja määrittelemään toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Toinen uusi ratkaisu on coaching -toiminnan toteutus digitalisaation keinoin. Kolmas uusi ratkaisu on vertaismentorointimallin hyödyntäminen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen mikroyrityksissä palvelualoilla. Hankkeessa luodaan ja juurrutetaan vertaismentorointimalli pilottiyritysten avulla. Palveluiden tavoitteena on vaikuttaa välittömästi osallistuviin yrityksiin ja henkilöihin työhyvinvoinnin parantumisella ja pitkäaikaisten vaikutusten aikaansaamiseksi juurruttamalla toimintatavat organisaatioiden pysyviksi käytännöiksi.

Toteutusaika: 1.4.2016-30.8.2018
Hanketta koordinoi: Länsirannikon Koulutus Oy, Winnova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Jaa kavereillesi!

Hyvin tekemistä länteen 2018

Hankkeen tavoitteena on päivittää laadunhallintajärjestelmää reformin tuomien uudistusten mukaisiksi. Hankkeessa keskitytään prosessien päivittämiseen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen. Laadunhallintajärjestelmiä kehitetään myös tarkistamalla toimintaa kuvaavia mittareita. Hankkeessa pilotoidaan Q-KULT työvälineen käyttöä organisaatioiden toiminnan arvioinnissa. Hankkeessa mallinnetaan myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen käytäntöjä ja tehdään tarvittavia, reformin mukaisia muutoksia toimintaan.

Hanketta koordinoi: Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Kaustisen Evankelinen Opisto, Kirkkopalvelut ry, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy, Turun ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti, Turun konservatorio, Turun kristillinen opisto
Yhteyshenkilö: Jaana Koskinen, jaana.koskinen@kopisto.fi, 044-7729219

Jaa kavereillesi!

JYMY -Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä

Hankkeen tavoitteena on
1. Selkiyttää ja systematisoida esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa
2. Vahvistaa keskijohdon ja lähiesimiesten roolia arjen pedagogisessa johtamisessa
3. Kehittää kokeilukulttuuria ja innovaatioiden johtamista

Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019
Hanketta koordinoi: Kotkan-Haminen seudun koulutuskuntayhtymä
Hankkeen yhteistyökumppanit: Etelä-Savon Koulutus Oy, Hyria Koulutus Oy,  Jyväskylän koultuuskuntayhtymä, Kankaanpään opisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kouvolan seudun ammattiopisto, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Porvoon International College, Saimaan ammattiopisto Sampo, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto
Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 044-7729249

 

Jaa kavereillesi!

Föli – yhteistyössä reformi todeksi

Hankkeen päätavoitteena on reformin todeksi tekeminen yhteistyössä työelämän kanssa.
Hankkeen toimenpiteitä ovat:
1. Työelämän kontaktijaksot
Pilottialoilta opettajat osallistuvat työelämän kontaktijaksoille, jolloin he työn varjostamisen menetelmää hyödyntäen
jalkautuvat yhteistyöyrityksiin. Kontaktijakso voi vaihdella muutamasta päivästä pariin viikkoon. Opettajan on mahdollista
toteuttaa kontaktijakso yhdessä tai useammassa työpaikassa.
2.Työpaikan ja opiskelijan kanssa tutkinnon osan avaaminen
Kontaktijaksojen aikana opettaja avaa valitun tutkinnon osan yhdessä työelämän kanssa. Tavoitteena on purkaa tutkinnon
osa arvioiden mitä osaamista voidaan ko. työpaikalla saavuttaa ja mistä työtehtävistä se koostuu. Tiedot kootaan ns.
oppimismatriisiin, joka tallennetaan opiskelijahallintajärjestelmään.
3.Yhteisten innovaatioiden syntyminen
Kontaktijaksot mahdollistavat aidomman yhteistyön toteutumisen työelämän kanssa. Esiin nousseita kehittämisideoita
viedään mahdollisuuksien mukaan eteenpäin jo kontaktijaksojen aikana. Toivottavia innovaatioita ovat mm. uudenlaiset
työpaikkaohjaajien/kouluttajien koulutusmallit, opettajien ohjausrooli työpaikalla, digitaaliset yhteistyön tehostamisen keinot,
alakohtaiset työelämän osaamisen tarpeet jne.

Toteutusaika: 01.01.–31.12.2018
Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 044-7729249

Jaa kavereillesi!
Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Osaamisperusteiset oppimisprojektit

OI! – Osaamisperusteiset oppimisprojektit

Koordinoija:
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Hankkeen kesto:
1.1.2016 – 31.05.2018

Yhteistyökumppanit:
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Kankaanpään opisto

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

OI ! – Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset – hankkeen tavoitteena on edistää joustavien ja yksilöllisten opinpolkujen toteutumista Satakunnan alueen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke lisää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua vahvistaen koulutuksen aitoa työelämälähtöisyyttä verkostoiden opiskelijat työelämään jo opintojen aikana. Työelämälähtöisyys toteutuu perinteisestä työssäoppimisesta poikkeavalla tavalla. Hankkeen kautta versoo työelämään uusia ideoita ja mahdollisuuksia aiempaa monipuolisempaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä projektipajatyöskentely kannustaa ja motivoi nuoria opiskelijoita aktiivisesti etsimään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja työkokonaisuuksien taloudelliseen, tehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toteuttamiseen. Työelämälähtöiset oppimisprojektit antavat mahdollisuuden luoda aitoja osaamisperusteisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa tuodaan ammatilliselle II asteelle sovellettuna ammattikorkeakouluissa käytetty innovaatiopedagogiikka. Projektipajatyöskentely lisää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia ja vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Hankesivut:

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi