YTOläpsy

Hankkeen tavoitteena on
1. Luoda ja kehittää asiakaslähtöinen toimintamalli, joka helpottaa tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden läpäisyä sekä ilman perustutkintoa olevan nuoren hakeutumista ammatilliseen koulutukseen.
2. Käytönnönläheisten ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen läpäisyn tehostamiseen YTO-opinnoissa.
3. Osaamisperusteisten ohjaus- ja opetusmenetelmien soveltaminen ja kehittäminen YTO-aineiden suorittamisessa. YTO-opintojen painopisteen siirtyminen oppiaine-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.
4. Yksilölllisten polkujen sujuvoittaminen at/eat-tutkintoihin sisältyvien matematiikan ja äidinkielen opintojen henkilökohtaistamisen
kautta. Toimintamallien kehittäminen heikon luku-, kirjoitus- ja numero- sekä tvt-taidot omaaville. Aikuisopiskelijoiden jatko-opintopolkujen vauhdittaminen YTO-opintojen avulla.

Hanketta koordinoi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto, Järviseudun ammatti-instituutti

Jaa kavereillesi!

Oppis ja koulu Satakunta

Hankkeen päätavoitteena on WinNovassa vuosina 2015-2016 ke­hitetyn ja kokeillun Oppis ja koulu -mallin jatkokehittäminen, levittäminen maakunnan muihin oppilaitoksiin ja vakiinnut­taminen. Keskeistä on työpaikalla tapahtuva oppiminen joko työsuhteessa, oppisopimuksessa tai ilman sekä sen tukeminen ohjauksellisin ja padagogisin ratkaisuin mm. läipäivien ja moni­muototehtävien muodossa. Hanke antaa opiskelijoille mahdol­lisuuden suorittaa opinnot yksilöllisesti ja joustavasti yhdistä­mällä oppisopimusjakso oppilaitosmuotoiseen koulutukseen.

Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Kankaanpään opisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Jaa kavereillesi!
Kankaanpään opisto - Aluehallintoviraston rahoittamat kehityshankkeet

OSKU Osaava kumppani 7

OSKU 7-hankkeessa toteutetaan klinikkapajoja opettajien digitaitojen kehittämiseen. Klinikkapajat ovat jatkumo aiempien hankkeiden toteuttamalle opettajien (digi)osaamisen kehittämiselle.
Klinikkapajoissa tavoitteena on tukea digitaalisten opetus- ja ohjausmenetelmien haltuunottoa. Lähtökohtana on opettajien tarpeet, kysymykset ja ongelmat. OSKU 7-verkoston oppilaitoksissa on yhteisinä haasteina O365-pilvipalveluiden käyttöönotto tai tehokkaampi hyödyntäminen pedagogisesta näkökulmasta. Uudet intranetit työkaluineen (Yammer yms.) muokkaavat opettajuutta yhteisölliseksi. Monimuoto-opetuksen laajeneminen haastaa myös opettajien digi- ja ohjaustaitoja. Klinikkaopettajina toimii oppilaitoksen oma henkilöstö. Klinikat toteutetaan työpareittain, joista toisella on vahva tekninen osaaminen ja toisella käytännön kokemus niiden pedagogisesta hyödyntämisestä ja mahdollisuuksista. Klinikat toteutetaan livenä ja mukaan voi osallistua tarvelähtöisesti. Klinikoita ei rajata tarkkaan teemakohtaisesti, vaan opettaja voi tulla saamaan ohjausta, vinkkejä ja teknistä apua tarpeen mukaan digitaaliseen pedagogiikkaan liittyen.
Hanketta koordinoi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto ja  Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Jaa kavereillesi!

Hyvin tekemistä länteen 2017

Hyvin tekemistä länteen 2017 -hankkeen tavoitteena on hyödyntää, kehitää ja soveltaa hyviä toimintamalleja toteutuneiden
arviointien, palautetiedon ja muun seurantatiedon pohjalta tehtävien laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien
laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan.
Hanke pohjautuu aikaisemmin luotuun verkostoyhteistyöhön ja kehittämis- ja tiedonjakamisen työkaluihin ja toimintatapoihin
uusitulle konseptilla. Hankeverkoston teemat kehittämistyössä laadunhallinnan näkökulmasta ovat 1. Laadukas työpaikalla tapahtuva
oppiminen, 2. Laadunhallinta työhyvinvoinnin vahvistajana ja 3. Henkilöstön ja sidosryhmien osallitumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Kankaanpään opiston kehittämisteemana kohta 1.

Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Kankaanpään opisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun kristillinen opisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun ammattiopisto, Turun konservatorio, Lapuan kristillinen opisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Turun ammatti-instituutti, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Jaa kavereillesi!

OsaamisPro

Hankkeen keskeisin teema on osaamisen arviointi
Hanke kohdentuu asiakaslähtöisyyteen ja osaamisperustaisuuteen. Hankkeessa kehitetään osaamisen arviointia asiakaslähtöisesti siten, että toiminta tehostuu, yksilölliset opintopolut kehittyvät ja työelämälle osaamisen arvioinnista muodostuu luonteva osa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja osaamisesta kertovaa tietoa. Työelämässä oleva työvoimatarve ja käytännön osaaminen ja oppilaitoksissa tuotettava tietotaito kohtaavat. Yhteistyö kehittää tehokkaammin ja nopeammin osaavaa työvoimaa työmarkkinoille.

10 kansanopiston yhteistyöhankkeen painopiste on osaamisen arvioinnissa sekä oppilaitoskohtaisissa kehittämiskohteissa, jotka tukevat osaamisen arvioinnin painopistettä ja osaamisen arvioinnin uudenlaisia tarkennettuja toimintaprosesseja. Yksilöllinen työpaikalla tapahtuva oppiminen vaatii uudenlaista opettajuutta ja päämäärätietoista johtajuutta sekä vahvoja työelämäsuhteita. Muutoksen eteenpäin vieminen vaatii oppilaitosten toimintaprosessien ja pedagogisten käytänteiden tarkastelua ja kehittämistä. Opettajilta kehittämistyö vaatii muutosta resurssien käyttöön ja pedagogisiin käytänteihin. Opiskelijalle uudet toimintamallit mm. avaavat uudenlaista osaamisen kartuttamisen kulttuuria ja edistävät tasa-arvoisempaa arviointia työelämässä. Osaamisen arvioinnin kehittyminen joustavoittaa työelämään siirtymistä. Työelämälle osaamisen arvioinnin kehittyminen vapauttaa resursseja perustehtävän toteuttamiseen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen koetaan mielekkääksi.

Kehitetään osaamisen arviointia ja siihen liittyviä toimintatapoja siten, että mahdollisimman suuri osa ammattitaidosta voidaan arvioida näyttöperusteisesti, ensisijaisesti työpaikoilla. Yhtenäistetään osaamisen arvioinnin käytäntöjä. Kehitetään muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin. Kehitetään opetushenkilöstön ja työelämän arvioijien kriteeriperusteista arviointiosaamista.

Hanketta koordinoi
Haapaveden Opisto

Hankkeen yhteistyökumppanit
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kankaanpään opisto
Kanneljärven Opisto
Kaustisen Evankelinen Opisto
Peräpohjolan Opisto
Rovala-Opisto
Pohjois-Savon opisto
Keski-Suomen opisto

Jaa kavereillesi!
Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Työhyvinvoinnin tekijät

Koordinoija:
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Hankkeen kesto:
1.1.2016 – 30.4.2018

Yhteistyökumppanit:
Kankaanpään opisto
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Rahoittaja: Opetushallitus

Tavoite:

Yrityksillä on tarvetta erilaisille ratkaisuille työhyvinvoinnin ja henkilöstön jaksamisen parantamiseksi. Yksilöiden hyvinvointi heijastuu koko organisaatioon. Hankkeessa parannetaan yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista sekä yritysten menestymistä ja tuottavuuden kasvua kehittämällä niiden muutosvalmiuksia uusien digitaalisten palveluiden ja toimintamallien kautta. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan henkilöstön ja yritysten osaamista em. asioissa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kolme uutta ratkaisua mikro- ja pk-yritysten käyttöön henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi;

  1. mobiilikäyttöön suunniteltu, verkossa oleva työhyvinvointianalyysi
  2. coaching toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi pk-yrityksille digitalisaation keinoin
  3. vertaismentorointimallin hyödyntäminen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen mikroyrityksissä palvelualoilla

Hankesivut:

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi

Kankaanpään opisto - Aluehallintoviraston rahoittamat kehityshankkeet

OSKU 6 – Osaava kumppani

Koordinoija:
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Hankkeen kesto:
1.1.2016 – 02.06.2017

Yhteistyökumppanit:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Kankaanpään opisto

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Tavoite:

OSKU – OSAAVA KUMPPANI Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittämis- ja koulutuskumppanuusverkosto jatkaa viiden aiemman OSKU – OSAAVA KUMPPANI – hankkeen toimintaa vakiinnuttaen osaamisen kehittämisen mallin ja yhteistyötapoja oppilaitosverkostossa. Hanke keskittyy vahvistamaan osaamisen johtamisen ennakoivaa mallia, esimiesten työhyvinvointia muutosprosessin läpiviennissä sekä opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämistä SataKesu-verkostossa. Hankkeen avulla varmistetaan henkilökohtaisten kehitys- ja koulutussuunnitelmien laadinta.

OSKU 6 -hankkeen tavoitteet ovat osa SataKesun (ammatillisen koulutuksenjärjestäjän alueellinen kehittämissuunnitelma) toimeenpanoa ja vastaavat alueellisiin kehittämistarpeisiin.

Hankesivut:

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi

Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Osaamisperusteiset oppimisprojektit

OI! – Osaamisperusteiset oppimisprojektit

Koordinoija:
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Hankkeen kesto:
1.1.2016 – 31.12.2017

Yhteistyökumppanit:
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Kankaanpään opisto

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

OI ! – Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset – hankkeen tavoitteena on edistää joustavien ja yksilöllisten opinpolkujen toteutumista Satakunnan alueen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke lisää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua vahvistaen koulutuksen aitoa työelämälähtöisyyttä verkostoiden opiskelijat työelämään jo opintojen aikana. Työelämälähtöisyys toteutuu perinteisestä työssäoppimisesta poikkeavalla tavalla. Hankkeen kautta versoo työelämään uusia ideoita ja mahdollisuuksia aiempaa monipuolisempaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä projektipajatyöskentely kannustaa ja motivoi nuoria opiskelijoita aktiivisesti etsimään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja työkokonaisuuksien taloudelliseen, tehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toteuttamiseen. Työelämälähtöiset oppimisprojektit antavat mahdollisuuden luoda aitoja osaamisperusteisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa tuodaan ammatilliselle II asteelle sovellettuna ammattikorkeakouluissa käytetty innovaatiopedagogiikka. Projektipajatyöskentely lisää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia ja vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Hankesivut:

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi

 

Kankaanpään opisto - EU-rahoitteiset kehityshankkeet

Sosiaalinen kampus

Koordinoija:
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK

Hankkeen kesto:
1.2.2015 – 31.12.2017

Yhteistyökumppanit:

Kankaanpään opisto
Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksesta työelämään siirtymisen nopeuttaminen kehittämällä uudenlainen palvelumanagerointiverkosto toimijoiden välillä. Palvelumanageroinnin näkökulma on oppilaitostasosta ja organisaatiorajoista riippumaton. Manageroinnin pääperiaatteena on asiakas- ja tarvelähtöisyyden huomioiminen niin yksittäisen henkilön kuin yritysten näkökulmasta. Tavoitteena on, että projektin päätyttyä palvelumanagerointiosaaminen jää osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Palvelumanagerien tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita erityisesti koulutukseen tai työelämään siirtymisessä. Lähtökohtana on elinikäisen oppimisen polkujen yksilöllisempi tunnistaminen.

Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämälähtöisyyden parantaminen. Työelämälähtöisyyden kehittämistä toteutetaan erityisesti verkoston toimijoiden, yritysten ja 3. sektorin yhteisillä projektioppimisympäristöillä. Projektioppimisympäristöjen avulla käytännön tieto siirtyy suoraan yritysten, 3.sektorin ja oppilaitosten välillä. Monialaisia oppimisympäristöjä toteutetaan hankkeen aikana vähintään viisitoista.

Hankesivut: https://sosiaalinenkampus.wordpress.com/

Yhteyshenkilö: Kaarina Ketola